Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur?

Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı..

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur?
Son Güncelleme: Whatsapp

Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Bu anlamda evden uzaklaştırma kararını da kapsayan koruyucu ve önleyici tedbirlerin neler olduğu ve bu tedbirlerin nasıl alınacağı ise çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. İşte bu yazımızda sizlere koruyucu ve önleyici tedbir kararları hakkındaki detayları aktaracağız.

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Hangi Yasal Mevzuat Uyarınca Verilir?

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan, başta kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve de tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunabilmesi adına uygulanan koruyucu ve önleyici tedbir kararları, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Yasa kapsamında düzenlenmiştir.

Bu yasa kapsamında şiddet mağduru olan kişilere korunması amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirler düzenlenmiştir. Koruyucu tedbirlere aile mahkemesi hakimi ve mülki amirce (vali ya da kaymakam) karar verilebilirken, önleyici tedbirlere ise yalnızca aile mahkemesi hakimi tarafından karar verilebilir. Şimdi, yasa kapsamında düzenlenen koruyucu ve önleyici tedbir kararları nelerdir daha yakından inceleyelim;

A-) Mülki Amir Tarafından Verilebilecek Koruyucu Tedbir Kararları

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Mülki amir yani vali ya da kaymakam tarafından verilebilecek koruyucu tedbirler 6284 sayılı yasanın 3. Maddesinde sayılmıştır. Bu koruyucu tedbirler ise;

Şiddet mağduruna ya da şiddete uğrama tehlikesi altında olana ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması,Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması halinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması olarak söz konusu kanunda tek tek belirlenmiştir.

B-) Aile Hakimi Tarafından Verilebilecek Koruyucu Tedbir Kararları

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Aile hakimince verilebilecek koruyucu tedbir kararları ise 6284 sayılı yasanın 4. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

İşyerinin değiştirilmesi,Korunan kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki şartların varlığı halinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi koruyucu tedbirleri tek tek sayılmıştır.

6284 sayılı Kanuna göre korunan kişiler yönünden yukarıda sayılan koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına ya da uygun görülecek benzer tedbirlere aile hakimi tarafından karar verilebilir.

C-) Aile Hakimi Tarafından Verilebilecek Önleyici Tedbir Kararları

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Buraya kadar saydığımız koruyucu tedbir kararları şiddet mağduru ya da şiddet görme tehlikesi altında bulunan mağdura yönelik verilirken, yalnızca aile hakimi tarafından verilebilen önleyici tedbirler ise şiddet uygulayanlara yönelik verilir.

6284 sayılı yasanın 5. Maddesi uyarınca aile hakimi, şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıda sayılan önleyici tedbirlerden birine, birkaçına ya da uygun görülecek benzer tedbirlere karar verebilir. Bu önleyici tedbirler;

Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması,Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması olarak ilgili yasa kapsamında belirlenmiştir.

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Nasıl Alınır?

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Şiddet ya da şiddet uygulanma tehlikesinin bulunduğu hallerde, herkes bu durumu resmi makam ya da mercilere ihbar edebilir. Kendilerine ihbar ulaşan kamu görevlileri ise 6284 sayılı yasa kapsamında bulunan görevlerini gecikmeksizin ve derhal yerine getirmek ve yine uygulanması gereken diğer tedbirlere dair olarak da yetkilileri haberdar etmek ile yükümlüdürler.

Evden uzaklaştırma da dahil koruyucu ve önleyici tedbir kararları, ilgilinin talebi ile ya da Bakanlık – kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Bu tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer aile hakiminden, mülki amirden veya kolluk biriminden talep edilebilir.

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Tedbir kararları ilk defasında en çok altı ay süre için verilebilir. Ancak şiddet ya da şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin ya da şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya tekrardan aynen devam etmesine karar verilebilir.

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Evden uzaklaştırma kararını da içeren tüm tedbir kararları açısından en önemli hususlardan biri, bu kararların verilmesi için şiddet uygulandığı hususunda delil ya da belge aranmamasıdır. Yani delil ya da belge aranmaksızın önleyici tedbir kararları geciktirilmeksizin hızlı bir şekilde verilir.

Verilen tedbir kararları, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim ya da tebliğ edilir. Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan aile bireyleri, zaman mefhumu olmaksızın, her zaman önleyici tedbirlerin uygulanmasını talep edebilirler.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Aile hakimi tarafından verilebilecek önleyici tedbir kararlarından biri olan evden uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Kanunun uygulanması esnasında en çok tercih edilen tedbirlerden biridir. Bu özelliği ve aynı zamanda etkili bir önleyici tedbir olması nedeniyle “Evden Uzaklaştırma Kararını” özel olarak sizlere aktaracağız.

Yukarıda sayılan ve yalnızca aile hakimi tarafından verilebilen önleyici tedbirlerden biri olan evden uzaklaştırma kararını, şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama ihtimali bulunan kişi veya kişiler herhangi bir cinsiyet ve yaş ayrımı bulunmaksızın talep edebilirler. Bu kanun kapsamında şiddet kavramı içine, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet ile sözlü (hakaret, tehdit gibi) saldırılarda girer.

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları Ne Demek | Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır | Evden Uzaklaştırma İhlali Durumunda Ne Olur? | Aile içi şiddet ve kadına şiddet vakaları, ülkemizin en güncel ve çok can yakan konularından biri durumunda bulunuyor. Şiddet mağduru olan kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına, evden uzaklaştırma kararı da dahil koruyucu ve önleyici tedbirler önem arz ediyor.

Evden uzaklaştırma kararı ancak aile hakimi tarafından verilebilir. Bu tedbire başvuruyu gerektiren bir olay yaşandığında ya da bu olayın yaşanma tehlikesi doğduğunda, işin aciliyeti göz önüne alınarak kolluk görevlilerine ya da Cumhuriyet Savcılığına başvurulabilir. Bu birimler tarafından başvuru en hızlı şekilde Aile Mahkemesine iletilir.

Evden uzaklaştırma da dahil bu tedbir kararlarına uyulmaması ve ihlal edilmeleri halinde, ihlal edene 3 günden 10 güne dek zorlama hapsi verilir. İhlalin tekrarlanması durumundaysa zorlama hapsi süresi  15 günden 30 güne kadar uzatılabilir.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.