Yasalaşan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hakkında Merak Edilen Her Şey | Memur Olacaklar Dikkat!

7 Nisan 2021 tarihinde kabul edilen 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 17 Nisan 2021 tarihinde Resmi gazetede yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girdi. Kamuda yeni işe başlayacak, memuriyete atanacak ve görev alacakları yakından ilgilendiren güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konusu ise vatandaşlar tarafından sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, bu yazımızda yeni yasalaşan güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik…

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Kapsamı

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu; Soruşturma, araştırma ve arşiv çalışmalarının kimler tarafından nasıl yapılacağını, kimler hakkında yapılacağını, araştırma sonucu elde edilecek bilgi ve belgelerin nelerden ibaret olacağını, bunların nasıl kullanılacağını, hangi mercilerin bu işlemlere katılacağını, Değerlendirme Komisyonlarının yapısını, oluşumunu ve çalışma şeklinin nasıl olacağını, elde edilen verilerin saklanma ve silinme sürelerini kapsayan esas ve işlemlerin nasıl yapılacağını kapsıyor ve bu konuları ayrıntıları ile düzenliyor.

Kimler İçin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak?

7315 sayılı Kanun'un 3. maddesi,  kimler için arşiv araştırması yapılacağı, kimler açısından ise arşiv araştırması ile güvenlik soruşturmasının birlikte yapılacağı hususlarını düzenliyor. Buna göre;  

Arşiv Araştırması Nedir?

7315 sayılı Kanun'un 4. Madde düzenlemesine göre, Arşiv araştırması;

Güvenlik Soruşturması Nedir?

7315 sayılı Kanun'un 5. Maddesine göre ise güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasında yer alan hususlara ek olarak ilgilinin;

Mevcut kayıtlar ile kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olabilecek yöntemler ile yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesi çalışmasıdır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hangi Birimler Tarafından Yapılacak?

Yasaya göre, güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılabilecek.  

Bu birimlerin, kendilerine iletilen talep ile sınırlı olmak kaydıyla bakanlıklardan, kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden gereken bilgi ve belgeleri, ilgili hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında alınan kararlarla ilgili hakkında devam eden ya da sonuçlanmış soruşturma veya kovuşturmalar kapsamında yer alan olguları almaya yetkileri bulunacak.  

Ancak bu birimlerde yetkilendirilmiş personelin, hukuka aykırı şekilde elektronik ortamda ya da bilgisayar loglarında kişisel veriler ile ilgili sorgulama yapma, log kayıtlarını değiştirme veya silme yetkisi ise bulunmayacak. Bu personel görevi gereği öğrendiği ya da edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişiler ile paylaşamayacak ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına veremeyecek.

Değerlendirme Komisyonu Nedir? Görevleri Nelerdir?

Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesi elde edilen verilerin değerlendirilmesi için “Değerlendirme Komisyonu” kurulacak. Değerlendirme Komisyonu; Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanı tarafından görevlendirilecek bir üst kademe yöneticisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığında genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde ise vali yardımcısının başkanlığında, teftiş-denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulacak.  

Milli güvenlik yönünden stratejik öneme haiz olan birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkında yapılacak değerlendirme, ilgili bakanlık veya kamu kurumları bünyesindeki Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak.  

İlgilinin, memuriyet ya da kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak ile görevli birimler tarafından, ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulacak Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.  

Değerlendirme Komisyonu ise kendisine iletilen verilere dair nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı bir şekilde atamaya yetkili amire sunacak ve bu bilgiler eğer mahkemeler tarafından istenirse, talep eden mahkemeye gönderilecek.

- OKU HABER, Hukuki ve Adli Konular bölümünde yayınlandı
https://www.okuhaber.com/haber/6990797/yasalasan-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-kanunu-hakkinda-merak-edilen-her-sey-memur-olacaklar-dikkat